Oracle VM VirtualBox till 6.1.27 förnekande av tjänsten

En kritiskt svag punkt identifierades i Oracle VM VirtualBox till 6.1.27 (Virtualization Software). Som påverkar en okänd funktion. En uppgradering att åtgärda problemet. En möjlig åtgärd har utfärdats omedelbart efter offentliggörandet.

Tidslinje

Användare

138
022

Fält

vulnerability_cvss3_meta_tempscore2
vulnerability_cvss3_vuldb_c2
vulnerability_cvss3_cna_basescore1
vulnerability_cvss2_nvd_basescore1
source_cve_cna1

Commit Conf

90%33
70%17
50%10

Approve Conf

90%33
70%17
80%10
IDEngageradAnvändareFältFörändraAnmärkningarAccepteradAnledningC
1178089227/10/2021VulD...cvss3_cna_basescore5.5see CVSS documentation27/10/2021accepterad
90
1178089127/10/2021VulD...cvss2_nvd_basescore4.9nist.gov27/10/2021accepterad
90
1178089027/10/2021VulD...cvss3_meta_tempscore5.4see CVSS documentation27/10/2021accepterad
90
1178088927/10/2021VulD...cve_cnaOraclenvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178088827/10/2021VulD...cvss3_cna_aHnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178088727/10/2021VulD...cvss3_cna_iNnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178088627/10/2021VulD...cvss3_cna_cNnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178088527/10/2021VulD...cvss3_cna_sUnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178088427/10/2021VulD...cvss3_cna_uiNnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178088327/10/2021VulD...cvss3_cna_prLnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178088227/10/2021VulD...cvss3_cna_acLnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178088127/10/2021VulD...cvss3_cna_avLnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178088027/10/2021VulD...cvss2_nvd_aiCnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178087927/10/2021VulD...cvss2_nvd_iiNnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178087827/10/2021VulD...cvss2_nvd_ciNnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178087727/10/2021VulD...cvss2_nvd_auNnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178087627/10/2021VulD...cvss2_nvd_acLnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178087527/10/2021VulD...cvss2_nvd_avLnvd.nist.gov27/10/2021accepterad
70
1178087427/10/2021VulD...cve_nvd_summaryVulnerability in the Oracle VM VirtualBox product of Oracle Virtualization (component: Core). The supported version that is affected is Prior to 6.1.28. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with logon to the infrastructure where Oracle VM VirtualBox executes to compromise Oracle VM VirtualBox. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized ability to cause a hang or frequently repeatable crash (complete DOS) of Oracle VM VirtualBox. CVSS 3.1 Base Score 5.5 (Availability impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H).cve.mitre.org27/10/2021accepterad
70
1178087327/10/2021VulD...cve_assigned1624831200 (28/06/2021)cve.mitre.org27/10/2021accepterad
70

40 fler poster visas inte

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!